آموزش گوش پیشرفت آکورد

نواختن آکورد با گوش را یاد بگیرید

آکورد:


مدت زمان ورزش:
اسامی را یادداشت کنید:
تونالیته:
گام ماژور


گام مینور


مینور هارمونیک
نام وتر:
ابزار:
مشق شب
این تمرین را به اشتراک بگذارید:

0/0 0% 0:00
یادداشت اول از یک وتر:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Harmonic minor triads
iiioIII+ivVVIviio
Harmonic minor sevenths
imMaj7iiøIII+7iv7V7VImaj7viio7
Sevenths third inversion
42

تمرين كنيد

نتیجه
امروز ما در حال مطالعه برای
دقایق ثانیه
بعدش چی؟
به ما در بهبود ترجمه ماشینی کمک کنید