آموزش گوش پیشرفت آکورد

نواختن آکورد با گوش را یاد بگیرید

آکورد:


مدت زمان ورزش:
اسامی را یادداشت کنید:
تونالیته:
گام ماژور:
ابزار:
مشق شب
این تمرین را به اشتراک بگذارید:

0/0 0% 0:00
یادداشت اول از یک وتر:
Major triads
IiiiiiIVVviviio
Major sevenths
Imaj7ii7iii7IVmaj7V7vi7viiø
Minor triads
iiioIIIivvVIVII
Minor sevenths
i7iiøIIImaj7iv7v7VImaj7VII7
Sevenths third inversion
42

تمرين كنيد

نتیجه
امروز ما در حال مطالعه برای
دقایق ثانیه
بعدش چی؟
به ما در بهبود ترجمه ماشینی کمک کنید