شناسایی آکورد

یاد بگیرید که آکوردها و وارونگی های آکورد نوشته شده روی نت را شناسایی کنید

آکورد:
مدت زمان ورزش:
اسامی را یادداشت کنید:
حالت پخش:
حرکت به سوال بعدی:
ابزار:
مشق شب
این تمرین را به اشتراک بگذارید:

0/0 0% 0:00
 

تمرين كنيد

نتیجه
امروز ما در حال مطالعه برای
دقایق ثانیه
بعدش چی؟
به ما در بهبود ترجمه ماشینی کمک کنید