آموزش گوش آکورد

یاد بگیرید که آکوردها را با گوش تشخیص دهید

آکورد:
مدت زمان ورزش:
اسامی را یادداشت کنید:
حالت پخش:
حرکت به سوال بعدی:
ابزار:

مشق شب
این تمرین را به اشتراک بگذارید:

0/0 0% 0:00
 

تمرين كنيد

نتیجه
امروز ما در حال مطالعه برای
دقایق ثانیه
بعدش چی؟
به ما در بهبود ترجمه ماشینی کمک کنید